Huki Jyväskylä ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Huki Jyväskylä ry.

Seuran kotipaikka on Jyväskylä.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliiton TUL ry:n ja liiton asianomaisten piirijärjestöjen jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on:

1) edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta sekä elämäntapoja;
2) kehittää kulttuuri- ja nuorisotyötä;
3) edistää tasa-arvoa ja kansainvälistä yhteistoimintaa;
4) toimia puhtaan luonnon ja ympäristön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

1) järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita kulttuuritapahtumia;
2) harjoittaa kasvatus-, koulutus-, valmennus- ja neuvontatyötä; sekä
3) harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura:

1) järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia
2) harjoittaa kustannus-, paikallisradio- ja televisiotoimintaa;
3) ylläpitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä harjoittaa kioski- ja bingotoimintaa; sekä
4) järjestää arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toiminnalleen asianomaisen viranomaisen luvan.

3§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) -vuotias yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähintään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n muiden seurojen varsinaisena jäsenenä yhteensä 30 vuotta ollut yksityinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua vähintään 50 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi tai kannatusjäseneksi hyväksymisestä, vapaajäseneksi pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksajankohdasta päättää syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaajäseneltä, kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä liittymis- tai jäsenmaksua.

Seuran hallitus voi vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan tai päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta.

4§ Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

1) jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui tai
2) jos jäsen on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa taikka
3) jos jäsen ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran kokous. Jäsenellä on varattava tilaisuus selityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

5§ Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus.

6§ Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran vuosikokous pidetään syyskuun 15 päivään mennessä ja kevätkokous huhti- tai toukokuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjan tarkastajat;
3) esitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
4) esitellään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto;
5) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
7) käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
8) päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§:n edellyttämällä tavalla
9) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulevat asiat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2) valitaan pöytäkirjantarkistajat;
3) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
4) vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus ja maksuajankohta seuraavalle vuodelle;
5) vahvistetaan hallituksen ja jaostojen palkkiot;
6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet;
7) valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;
8) päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
9) valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
10) käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulevat asiat.

Vuosi- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii sisällyttää asian kokouskutsuun. Vuosi- tai kevätkokoukselle tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

7§ Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaa kutsuttava seuran ylimärääinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

8§ Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän tilikauden jäsenmaksun, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei oikeutta ottaa osaa äänestyksiin.

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ottaa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus ennen vapaajäseneksi hyväksymistä tai kunniajäseneksi taikka -puheenjohtajaksi kutsumista.

9§ Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on toimitettava kutsu seuran kokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen päätöksen mukaan joko

1) kirjeitse
2) ilmoituksella Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n äänenkannattajassa taikka
3) ilmoituksena seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai
4) ilmoituksella seuran nettisivuilla

10§ Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja 3-7 muuta jäsentä, jotka kaikki valitaan seuran kevätkokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenenä ei voi olla päätoiminen työntekijä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut vähintään puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan kuitenkin arvalla.

11§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1) edustaa seuraa;
2) johtaa seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista;
3) kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;
4) panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
5) pitää luetteloa seuran jäsenistä;
6) laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
7) valita tarvittaessa jäsenet vuosikokouksen asettamiin jaostoihin; sekä
8) ottaa ja vapauttaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät.

12§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.

Hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

13§ Tilintarkastajat

Seuralla on yksi tilin- tai toiminnantarkastaja ja yksi varatilin- tai toiminnantarkastaja, jotka valitaan kevätkokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

14§ Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään.

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

15§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on saatava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallituksen hyväksyminen.

16§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheiluliitto TUL:n ry:lle.

17§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Ureiluliitto TUL ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kahdessa (2) seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa, kummassakin vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti liitolle ja piirijärjestöille.

18§ Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä.